Pengurus MUI Pinrang

I. DEWAN PERTIMBANGAN.

 • Ketua : Drs. KH. M. Jafar Sanusi
 • Wakil Ketua : Dr. KH. Sudirman Daud, M.Ag.
 • Wakil Ketua : Dr. H. Sulaiman Toha, M.Ag.
 • Sekretaris : Drs. H. Munta, M.Pd.I
 • Anggota :
 1. Drs. KH. M. Tahir Syarkawi
 2. KH. Harun Sanusi, BA.
 3. KH. Salim Umar, BA.
 4. Drs. KH. Lukmanul Hakim, Lc.
 5. KH. M. Said Mantaka, BA.
 6. Dr. H.M. Arsyad Ambo Tuo, M.Ag.
 7. H. Irfan Daming, S.Ag.,M.Pd.
 8. Drs. H.M. Harun, M.Ag.
 9. H. Alimuddin, S.Ag.,MM.
 10. Ir. H. Sulaiman Yunus
 11. Drs. H.Sulaeman Parajai
 12. Drs. H. Syamsul Idris
 13. Drs. H. Hasyim Padu
 14. Drs. HM. Amir Hushad, M.Ag
 15. DR. H. Abdullah Botma, M.Ag
 16. Uztadz. Mas’ud Saleh
 17. Drs. H. Jalah Condeng
 18. Muhammad Ridwan Kasim. S.Ag
 19. Drs. Ansyar S, MA

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

 • Ketua Umum : Dr. K.H. Abd. Salam Latarebbi, Lc, MA.
 • Ketua : H. Masse Laibbu. Lc
 • Ketua : KH. Abdullah Wahab, Lc
 • Ketua : H. Muhammad Taiyyeb, S.Pd.I
 • Ketua : Drs. HM. Idris, MA
 • Ketua : A. Syamiluddin, S. Pd., M.Pd.
 • Ketua : DR. M. Yunus Tabah, M.Ag.
 • Sekretaris Umum : Drs. H. Munta, M.Pd.
 • Sekretaris : Sulaeman, S.Ag., MA.
 • Sekretaris : H. Muh. Syukri, SE.
 • Sekretaris : Drs. H. Hasanuddin Madinah
 • Sekretaris : Drs. M. Rusni Husaln, M.Pd.
 • Sekretaris : Alamsyah Sa’ban Miru, S.Th.I, M.Th.I.
 • Sekretaris : Idris Muhammad, S.Ag., MA.
 • Bendahara Umum : H. Syahrir Haruna, S.Ag., MA.
 • Bendahara : H. Mustari Tahir, S.Pd.l
 • Bendahara : Rusli Rasyid, S.Ag., M.Pd
 • Bendahara : DR. Hj. Yong Rafidah, MA

A. Komisi Fatwa

 • Ketua : H. HADING WASE, LC, MA
 • Sekretaris : H. Mursalin Musu, Lc
 • Anggota :
 1. H. Abd. Wahab Latif, Lc, M.Pd.I
 2. H. Rusdi Suba, Lc
 3. H. Syahrir Haliko, Lc
 4. H. Riswar, Lc
 5. H. Suardi Latarebbi, Lc
 6. H. Sayyid Tasdiq, Lc, MA
 7. H. Syahrir, Lc

B. Komisi Ekonomi

 • Ketua : Drs. H. ZAINAL UMAR, M.Pd
 • Sekretaris : Amrullah, S.Km, M.Kes
 • Anggota :
 1. H. Muh. Ikhwan, S.Ag, M.Si
 2. Drs. H. Imran Ahmad, M.Ag
 3. Dra. Hj. Fatimah Bakkede
 4. Abd. Wahid, S.Ag, M.Pd
 5. Anshar Halim, S.Ag
 6. Idhan Galib, S.Ag, MA
 7. Dr. H. Aidil, M.Pd.I